Thursday, 01/12/2022 - 20:04|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Dân Tiến 1

KẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên CBQL giáo viên mầm non Năm học 2019 - 2020

Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BGDĐT ngày 26/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư Ban hành Chương tình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non;

Căn cứ Kế hoạch số 831/KH-PGDĐT ngày 29 tháng 10 năm 2019 của Phòng GDĐT huyện Võ Nhai Kế hoạch BDTX cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm học 2019 - 2020;

Căn cứ tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non năm học 2019 - 2020;

PHÒNG GDĐT VÕ NHAI

TRƯỜNG MN DÂN TIẾN I

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:135/KH-TrMN

Dân Tiến, ngày 8 tháng 11 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng thường xuyên CBQL giáo viên mầm non

Năm học 2019 - 2020

 

Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BGDĐT ngày 26/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư Ban hành Chương tình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non;

Căn cứ Kế hoạch số 831/KH-PGDĐT ngày 29 tháng 10 năm 2019 của Phòng GDĐT huyện Võ Nhai Kế hoạch BDTX cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm học 2019 - 2020;

Căn cứ tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non năm học 2019 - 2020;

Trường Mầm non Dân Tiến I xây dựng Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên CBQL, giáo viên mầm non năm học 2019 - 2020 như sau:

I. Mục đích của BDTX

1. Cập nhật kiến thức chính trị,kinh tế-xã hội; bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, chuẩn hiệu trưởng, vị trí việc làm; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ năm học; cấp học; đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu câu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trẻ tại trường.

2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của cán bộ quản lý, giáo viên trong nhà trường, năng lực tự đánh giá công tác BDTX, năng lự tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng của cán bộ quản lý, giáo viên trong nhà trường, hướng đến nâng cao hiệu quả học tập của trẻ.

II. Đối tượng bồi dưỡng thường xuyên

Cán bộ quản lý, giáo viên đang quản lý và giảng dạy tại Trường Mầm non Dân Tiến I.

III. Nội dung, thời lượng bồi dưỡng

1. Nội dung bồi dưỡng 1:

1.1. Dành cho cán bộ quản lý: 40 tiết/năm học

 Nội dung Chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ năm học của cấp học mầm non áp dụng trong cả nước.

1.2. Dành cho giáo viên: 40 tiết/năm học/giáo viên

Nội dung Chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ năm học của cấp học mầm non áp dụng trong cả nước.

2. Nội dung bồi dưỡng 2

2.1. Dành cho cán bộ quản lý: 40 tiết/năm học

Nội dung Chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục mầm non theo từng thời kỳ ở địa phương.

2.2. Dành cho giáo viên: 40 tiết/năm học/giáo viên

Nội dung Chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục mầm non theo từng thời kỳ ở địa phương

TT

Nội dung bồi dưỡng

Số tiết

1

- Hướng dẫn xây dựng kế hoạch Phát triển Chương trình giáo dục nhà trường trong các cơ sở giáo dục MN phù hợp với trẻ, phù hợp nhà trường và văn hóa địa phương

 

20

2

- Thực hiện xây dựng kế hoạch phát triển chương trình và tổ chức các hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục MN phù hợp điều kiện của địa phương và khả năng năng lực của trẻ theo độ tuổi.

20

Tổng

40

3. Nội dung bồi dưỡng 3 : 40 tiết/năm học (Dành cho cả cán bộ quản lý và giáo viên)

Nội dung chương trình bồi dưỡng theo yêu cần vị trí việc làm, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành

* Căn cứ để lựa chọn nội dung bồi dưỡng 3

Bao gồm: 2 modul từ modun 01 đến modun 2 tại thông tư 12/2019: Kèm theo đăng ký của cán bộ quản lý, giáo viên.

 

TT

Nội dung

Số tiết

Tự học

Học tập trung

 

1

GVMN1. Đạo đức nghề nghiệp của người GVMN

1. Khái niệm: Đạo đức; Đạo đức nghề nghiệp; Đạo đức nghề nghiệp của GVMN.

2. Đặc thù lao động nghề nghiệp và yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp của GVMN.

3. Các quy định pháp luật về đạo đức nghề nghiệp của người GVMN.

4. Rèn luyện đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục trẻ em của người GVMN.

20

10

10

 

2

GVMN 2. Quản lý cảm xúc bản thân của người GVMN trong hoạt động nghề nghiệp

1. Cảm xúc bản thân của GVMN trong hoạt động nghề nghiệp.

2. Quản lý cảm xúc bản thân của GVMN trong hoạt động nghề nghiệp.

3. Kỹ năng quản lý cảm xúc bản thân của GVMN trong hoạt động nghề nghiệp.

4. Rèn luyện kỹ năng quản lý cảm xúc bản thân của GVMN trong hoạt động nghề nghiệp.

 

20

 

10

 

10

Tổng

40

20

20

Bảng tổng hợp lựa chọn nội dung BDTX và Modul bồi dưỡng theo nội dung 3 cho CBQL, giáo viên mầm non.

TT

Họ và tên

Modul

Tổ

Mã Modul

số tiết

Hình thức ĐT

Thời gian hoàn thành

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Phượng

GVMN

VP

MN 1,2

40

TBD

26/4/2020

 

2

Âu Thị Vị

GVMN

NT

MN 1,2

40

TBD

26/4/2020

 

3

Hoang Thị Hợp

GVMN

MG

MN 1,2

40

TBD

26/4/2020

 

4

Trương Kiên Định

GVMN

VP

MN 1,2

40

TBD

26/4/2020

 

5

Nguyễn Hương Nhài

GVMN

MG

MN 1,2

40

TBD

26/4/2020

 

6

Dương Thị Lương

GVMN

MG

MN 1,2

40

TBD

26/4/2020

 

7

Trần Thi Nhung

GVMN

NT

MN 1,2

40

TBD

26/4/2020

 

8

Hà Thị Thủy

GVMN

NT

MN 1,2

40

TBD

26/4/2020

 

9

Hoàng T.Ngọc Thương

GVMN

MT

MN 1,2

40

TBD

26/4/2020

 

10

Đỗ Thị Quyên

GVMN

MT

MN 1,2

40

TBD

26/4/2020

 

TT

Họ và tên

Modul

Tổ

Mã Modul

số tiết

Hình thức ĐT

Thời gian hoàn thành

Ghi chú

11

Hoàng T. Nguyệt Nga

GVMN

NT

MN 1,2

40

TBD

26/4/2020

 

12

Lê T Hồng Ngọc

GVMN

MG

MN 1,2

40

TBD

26/4/2020

 

13

Nguyễn Thị Cần

GVMN

MG

MN 1,2

40

TBD

26/4/2020

 

14

Hoàng Thị Hoan

GVMN

MG

MN 1,2

40

TBD

26/4/2020

 

15

Nguyễn Thị Hiền

GVMN

MG

MN 1,2

40

TBD

26/4/2020

 

16

Đỗ Thị Lưu

GVMN

MG

MN 1,2

40

TBD

26/4/2020

 

17

Lê Thị Ánh

GVMN

MG

MN 1,2

40

TBD

26/4/2020

 

18

Đàm Thanh Giới

GVMN

MG

MN 1,2

40

TBD

26/4/2020

 

19

Đàm Thị Năm

GVMN

MG

MN 1,2

40

TBD

26/4/2020

 

20

Nguyễn Phương Thảo

GVMN

MG

MN 1,2

40

TBD

26/4/2020

 

21

Hoàng Thị Vân

GVMN

MG

MN 1,2

40

TBD

26/4/2020

 

22

Phạm Thị Thuỳ

GVMN

NT

MN 1,2

40

TBD

26/4/2020

 

23

Lưu Thị Bích Ngọc

GVMN

NT

MN 1,2

40

TBD

26/4/2020

 

24

Lê Thị Loan

GVMN

NT

MN 1,2

40

TBD

26/4/2020

 

25

Lăng Thị Nhung

GVMN

MG

MN 1,2

40

TBD

26/4/2020

 

IV. HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

1. Bồi dưỡng thường xuyên bằng tự học của giáo viên kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ chuyên môn của nhà trường, liên trường hoặc cụm trường.

2. Bồi dưỡng thường xuyên tập trung nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung bồi dưỡng thường xuyên khó đối với giáo viên; đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập bồi dưỡng thường xuyên; tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và luyện tập kỹ năng dạy học (Hình thức này được bồi dưỡng thông qua các lớp tập huấn do Sở, Phòng, Trường tổ chức). Bồi dưỡng thường xuyên tập trung do Phòng giáo dục Đào tạo Võ Nhai, do trường tổ chức nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung bồi dưỡng thường xuyên khó đối với giáo viên, đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập bồi dưỡng thường xuyên, tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và luyện tập kỹ năng dạy học.

3. Bồi dưỡng thường xuyên theo hình thức học tập từ xa lấy việc tự học của người học là chính (qua mạng Internet, qua tài liệu...).    

4. Bồi dưỡng thông qua việc tự xây dựng kế hoạch cá nhân, kế hoạch giảng dạy, qua sinh hoạt tổ chuyên môn, qua thao giảng, dự giờ đồng nghiệp, tự làm đồ dùng đồ chơi tự tạo phục vụ cho công tác giảng dạy, viết đề tài sáng kiến kinh nghiệm, qua các hội thi của các cấp.

V. ĐÁNH GIÁ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

1. Đối với cán bộ quản lý

Cán bộ quản lý tham gia khóa bồi dưỡng được đánh giá kết quả, nếu đạt yêu cầu

được cấp giấy chững nhận và lưu trong hồ sơ công chức, viên chức hàng năm; kết quả bồi dưỡng thường xuyên là một trong những minh chứng để xếp loại cán bộ quản lý theo chuẩn hiệu trưởng và thực hiện các chế độ chính sách khác đối với cán bộ quản lý.

Nhà trường, cơ sở giáo dục tổ chức tổng hợp, xếp loại kết quả BDTX của cán bộ quản lý dựa trên kết quả đánh giá các nội dung BDTX của cán bộ quản lý, nộp kết quả tổng hợp cho Phòng GDĐT.

2. Căn cứ đánh giá và xếp loại kết quả bồi dưỡng thường xuyên giáo viên

- Căn cứ đánh giá kết quả BDTX của giáo viên là kết quả việc thực hiện kế hoạch BDTX của giáo viên đã được phê duyệt và kết quả đạt được của các nội dung bồi dưỡng.

- Xếp loại kết quả BDTX giáo viên gồm 4 loại: Loại giỏi, loại khá, loại trung

bình và loại không hoàn thành kế hoạch.

3. Phương thức đánh giá kết quả BDTX

3.1. Hình thức, đơn vị đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên

- Nhà trường tổ chức kiểm tra để đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên: Giáo viên trình bày kết quả vận dụng kiến thức bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân trong quá trình chăm sóc giáo dục trẻ thông qua các chuyên đề. Điểm áp dụng khi sử dụng hình thức đánh giá này như sau:

- Tiếp thu kiến thức và kĩ năng quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu bồi dưỡng thường xuyên (5,0 điểm).

- Vận dụng kiến thức bồi dưỡng thường xuyên vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục (5,0 điểm).

- Thời gian dự kiến kiểm tra đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên vào ngày 25/4/20120.

- Tổng hợp đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên vào tháng 5/2020.

3.2. Thang điểm đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên

Cho điểm theo thang điểm từ 0 đến 10 khi đánh giá kết quả BDTX đối với nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2, mỗi modul thuộc nội dung bồi dưỡng 3 (gọi là các điểm thành phần).

        3.3. Điểm trung bình kết quả bồi dưỡng thường xuyên

        Điểm trung bình kết quả BDTX (ĐTB BDTX) được tính theo công thức sau:

ĐTB BDTX = (Điểm NDBD1 + Điểm NDBD2 + Điểm TB các modul thuộc

NDBD3 ghi trong kế hoạch BDTX của giáo viên)/3.

Điểm trung bình bồi dưỡng thường xuyên được làm tròn đến một chữ số phần

thập phân theo quy định hiện hành.

4. Xếp loại kết quả bồi dưỡng thường xuyên

4.1. Giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên nếu đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên. Kết quả xếp loại bồi dưỡng thường xuyên như sau:

- Loại TB nếu điểm trung bình bồi dưỡng thường xuyên đạt từ 5 đến dưới 7 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm;

- Loại K nếu điểm trung bình  bồi dưỡng thường xuyên đạt từ 7 đến dưới 9 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6 điểm;

- Loại G nếu điểm trung bình bồi dưỡng thường xuyên đạt từ 9 đến 10 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7 điểm.

4.2. Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của năm học.

4.3. Kết quả đánh giá bồi dưỡng thường xuyên được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của BGH nhà trường

- Thành lập BCĐ bồi dưỡng thường xuyên cấp trường, phân công trách nhiệm

 của từng thành viên trong BCĐ cùng sinh hoạt, chỉ đạo, kiểm tra các tổ chuyên môn, giải đáp thắc mắc về từng nội dung modul cho giáo viên nhà trường.

- Lập kế hoạch BDTX năm học của trường (căn cứ vào kế hoạch của phòng GDĐT các nội dung đăng ký của từng GV). Hướng dẫn và phê duyệt kế hoạch BDTX của từng giáo viên.

- Tổ chức đánh giá, xếp loại của BDTX của GV năm học trước ngày 25/4/

2020 để tổng hợp nộp báo cáo về phòng GDĐT huyện trước 25/5/2020. Bổ sung báo cáo kết quả BDTX hàng năm trong báo tổng kết năm học.

2. Đối với tổ trưởng chuyên môn

Bổ sung kế hoạch tổ chức BDTX trong kế hoạch hoạt động của tổ trong năm học, cần thể hiện trong kế hoạch, biên bản sinh hoạt chuyên môn về thời gian, nội dung các hoạt động BDTX( Dự giờ, báo cáo chuyên đề thảo luận....từng tháng).

Tham gia đề xuất và tổng hợp kết quả đánh giá xếp loại BDTX giáo viên của tổ theo từng năm học theo phân công của BGH nhà trường.

3. Trách nhiệm của giáo viên

Xây dựng và hoàn thiện KH BDTX của cá nhân, trình lên BGH phê duyệt.

Hoàn thành kế hoạch BDTX theo kế hoạch, báo cáo tổ chuyên môn, BGH nhà trường kết qủa thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức kỹ năng đã học tập BDTX của cá nhân và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và tự đánh giá xếp loại kết quả BDTX cá nhân.

Bồi dưỡng thường xuyên chủ yếu theo hình thức tự học tự nghiên cứu, kết hợp giải đáp thắc mắc sinh hoạt chuyên môn ở tổ khối, toàn trường, cụm trường hoặc toàn huyện. mỗi giáo viên có sổ học tập bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch cá nhân đã đề ra các ý kiến đề xuất, thảo luận ở tổ.

KẾ HOẠCH CỤ THỂ

Thời gian

Nội dung BDTX

T. chức TH

Kết quả cần đạt

Tháng

 8, 9/2019

- Xây dựng kế hoạch lựa chọn modunl

- Nội dung bồi dưỡng 1( 40 tiết): Học tập Nghị Quyết Hội Nghị lần thứ 8 Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng (khóa XII) của Đảng cộng sản Việt Nam.

- Nghiên cứu thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 của cấp học mầm non 

 

 

 

Tháng 10,11,12

/2019

 

Nội dung 2: (40 tiết)

- Hướng dẫn xây dựng kế hoạch Phát triển Chương trình giáo dục nhà trường trong các cơ sở giáo dục MN phù hợp với trẻ, phù hợp nhà trường và văm hóa địa phương

- Thực hiện xây dựng kế hoạch phát triển chương trình và tổ chức các hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục MN phù hợp điều kiện của địa phương và khả năng năng lực của trẻ theo độ tuổi.

- Phòng chống bạo lực học đường ở các trường MN

-Tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm cho trẻ ở các cơ sở giáo dục MN

 

Thực hiện theo tổ chức

 

Tiếp thu kiến thức

 

 

Tháng 01,2 /2020

Nội dung 3: (40 Tiết)

Modul  01( 20 tiết): Đạo đức nghề nghiệp của người GVMN

1. Khái niệm: Đạo đức; Đạo đức nghề nghiệp; Đạo đức nghề nghiệp của GVMN.

2. Đặc thù lao động nghề nghiệp và yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp của GVMN.

3. Các quy định pháp luật về đạo đức nghề nghiệp của người GVMN.

4. Rèn luyện đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục trẻ em của người GVMN.

 

CBQL, GV tự bồi dưỡng

 

Tiếp thu kiến thức, kỹ năng. Vận dụng vào thực tế

 

Tháng 3,4 /2020

Modunl 2:  Quản lý cảm xúc bản thân của người GVMN trong hoạt động nghề nghiệp

1. Cảm xúc bản thân của GVMN trong hoạt động nghề nghiệp.

2. Quản lý cảm xúc bản thân của GVMN trong hoạt động nghề nghiệp.

3. Kỹ năng quản lý cảm xúc bản thân của GVMN trong hoạt động nghề nghiệp.

4. Rèn luyện kỹ năng quản lý cảm xúc bản thân của GVMN trong hoạt động nghề nghiệp.

 

 

CBQL, GV Tự bồi dưỡng

 

 

Tiếp thu kiến thức, kỹ năng. Vận dụng vào thực tế

Tháng 5/2020

Đánh giá kết quả BDTX.

Nộp báo cáo về phòng GDĐT

Trường TCđánh giá KQ

 

Trên đây là kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2019-2020 của Trường Mầm non Dân Tiến I, trình Lãnh đạo Phòng GDĐT xem xét phê duyệt./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT (B/c);

- BGH( B/c);

- Các tổ CM (p/h);

- Lưu: VT.

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

P. Hiệu trưởng

 

 

Âu Thị Vị

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

 

 

 

 

PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

 

BẢNG THEO DÕI

Xếp loại BDTX cán bộ quản lý và giáo viên

Năm học 2019- 2020

TT

Họ và tên

SH tổ

Xếp loại

Ghi chú

8

9

10

11

12

1

2

3

4

1

Nguyễn Thị Phượng

VP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Âu Thị Vị

NT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Hoang Thị Hợp

MG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Trương Kiên Định

MG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nguyễn Hương Nhài

MG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Dương Thị Lương

MG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Trần Thi Nhung

NT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Hà Thị Thủy

NT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Hoàng T.Ngọc Thương

MG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Đỗ Thị Quyên

MG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Hoàng T. Nguyệt Nga

NT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Lê T Hồng Ngọc

MG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Nguyễn Thị Cần

MG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Hoàng Thị Hoan

MG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Nguyễn Thị Hiền

NT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Đỗ Thị Lưu

MG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Lê Thị Ánh

MG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Đàm Thanh Giới

MG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Đàm Thị Năm

MG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Nguyễn Phương Thảo

MG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Hoàng Thị Vân

MG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Phạm Thị Thuỳ

NT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Lưu Thị Bích Ngọc

NT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Lê Thị Loan

NT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Lăng Thị Nhung

MG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 76
Hôm qua : 161
Tháng 12 : 76
Năm 2022 : 27.253