Trường mầm non Dân Tiến I được tách ra từ trường mầm non Dân Tiến vào tháng 06 năm 2011 theo quyết định số 1662/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Võ Nhai