Saturday, 04/07/2020 - 08:51|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Dân Tiến 1

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TOÀN KHOÁ CỦA BCH CHI UỶ NHIỆM KỲ 2015-2017

Chi bộ Trường Mầm non Dân Tiến I xây dựng Chương trình làm việc toàn khóa như sau:

ĐẢNG ỦY XÃ DÂN TIẾN
CHI BỘ TRƯỜNG MN DÂN TIẾN I

Số - CTr/CB

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Dân Tiến, ngày06 tháng 9 năm 2015

CHƯƠNG TRÌNH

Làm việc toàn khóa của Ban chi ủy Chi bộ

Lần thứ II – Nhiệm kỳ 2015-2017

Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ VI nhiệm kỳ 2015-2017;

Chi bộ Trường Mầm non Dân Tiến I xây dựng Chương trình làm việc toàn khóa như sau:

A. CÁC CÔNG TÁC TRỌNG TÂM CỦA CHI BỘ

1. Thực hiện các nghị quyết

Chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ xã Dân Tiến lần thứ XXI, Đại hội Chi bộ Trường Mầm non Dân Tiến I lần thứ II nhiệm kỳ 2015-2017.

Chỉ đạo thực hiện tốt các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Tỉnh ủy Thái Nguyến, huyện ủy Võ Nhai, Đảng bộ xã Dân Tiến các nhiệm vụ quan trọng đột xuất của nhà trường giai đoạn 2015 - 2017.

2. Thực hiện các cuộc vận động:

Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua của đất nước, của ngành giáo dục.  

3. Chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị như:

3.1 Thực hiện tốt công tác tuyển sinh, công tác phổ cập

Huy động 20% trẻ nhà trẻ ra lớp, mẫu giáo đạt 90% ra lớp. Riêng trẻ 5T ra lớp đảm bảo 100% công tác tuyển sinh đạt hiêu quả. Động viên mọi cán bộ, giáo viên tham gia công tác tuyển sinh đảm bảo với quy mô chất lượng học sinh. Nâng cao chất lượng Phổ cấp Giáo dục mầm non đã đạt được thời điểm năm 2016.

3.2 Nâng cao chất lượng Giáo dục

Nâng cao chất lượng Giáo dục gắn liền với đảm bảo chất lượng theo chuẩn đầu ra, nhằm từng bước đáp ứng nhu cầu xã hội. Đảm bảo chỉ tiêu, nâng cao chất lượng giáo dục, duy trì trường đạt chuẩn quốc gia, công tác KĐCL GD cấp độ 3.

3.3 Tăng cường công tác quản lý giáo dục học sinh

Tăng cường công tác quản lý giáo dục học sinh nhằm góp phần đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, có phẩm chất đạo đức tốt, trong sáng, tác phong và lối sống lành mạnh, có tinh thần trách nhiệm và ý thức trong học tập, rèn luyện.

3.4 Công tác tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên

Bổ sung xây dựng vị trí việc làm và định biên CBVC của đơn vị; lựa chọn CB, GV có tâm huyết, có năng lực, trình độ vào các vị trí chủ trốt; tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giỏi chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt đáp ứng yêu cầu ổn định, phát triển Nhà trường.

3.5 Công tác quản lý tài sản, tài chính, tăng cường CSVC

Quản lý và sử dụng tài sản, tài chính có hiệu quả, đúng mục đích, tiết kiệm; khai thác, phát huy mọi nguồn lực tài chính hợp pháp để đảm bảo các hoạt động thiết yếu của Nhà trường.

4. Lãnh đạo thực hiện một số nhiệm vụ khác:

-Thực hiện nghiêm túc quy định 3 công khai theo chỉ thị của Thủ tướng chính phủ và Bộ GD&ĐT.

- Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra toàn diện các hoạt động của trường.

- Thường xuyên tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong trường học, phát huy quyền làm chủ tập thể của mọi thành viên trong trường.

- Tổ chức thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa: Nhà trường - Gia đình - Xã hội trong việc chăm sóc giáo dục trẻ. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục, tăng cường các hoạt động giao lưu, học tập, tranh thủ sự quan tâm của các ban ngành trong tỉnh và các trường bạn trong công tác đào tạo của trường.

B. NỘI DUNG CÁC HỘI NGHỊ CỦA CHI BỘ

Căn cứ Quy chế làm việc của Chi bộ và các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chi bộ xác định nội dung trọng tâm một số phiên họp quan trọng:

I. Nội dung các hội nghị được xác định từ đầu nhiệm kỳ

1. Tháng 5/2015

- Phân công công tác cho cấp ủy, phân công nhiệm vụ đảng viên.

- Xây dựng Quy chế làm việc của Chi bộ, Chương trình hành động thực hiện NQ Đại hội, Chương trình làm việc toàn khoá của Chi bộ

- Báo cáo công tác tháng 4/2015.

- Họp chi bộ theo định kỳ

2. Tháng 6/2015

- Cho ý kiến vào Dự thảo Quy chế làm việc của Chi bộ.

- Cho ý kiến vào Dự thảo Chương trình làm việc toàn khóa của Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017.

- Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5 triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6/2015.

- Báo cáo công tác tháng 5/2015.

3. Tháng 7/2015

- Thông qua Quy chế làm việc của Chi bộ;  Chương trình làm việc toàn khóa của Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017; Chương trình hành động thực hiện NQ Đại hội.

- Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 6 triển khai nhiệm vụ công tác tháng 7/2015. Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết của chi bộ sau một năm học.

- Báo cáo công tác tháng 6/2015.

4. Tháng 8/2015

- Chuẩn bị mọi điều kiện cho năm học mới.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát tháng 8/2015.

- Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7 triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8/2015.

- Báo cáo công tác tháng 7/2015.

5. Tháng 9/ 2015

- Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8 triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9/2015

- Báo cáo công tác tháng 8/2015.

- Chỉ đạo phân công nhiệm vụ năm học 2015-2016;

- Cho ý kiến vào dự thảo Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2015- 2016.

6. Tháng 10/ 2015

- Tổ chức kiểm tra, giám sát tháng 10/2015.

-Thông qua kế hoạch nhiệm vụ năm học 2015-2016

- Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 9 triển khai nhiệm vụ công tác tháng 10/2015.

- Chỉ đạo triển khai Hội nghị CBCC, Đại hội Đoàn, Đội

- Báo cáo công tác tháng 9/2015.

7. Tháng 11/2015

- Tổ chức kiểm tra, giám sát tháng 11/2015.

- Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10 triển khai nhiệm vụ công tác tháng 11/2015.

- Báo cáo công tác tháng 10/2015.

8. Tháng 12/ 2015

- Tổ chức kiểm tra, giám sát tháng 12/2015. Triển khai chương trình hành động của Chi bộ, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã.

- Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 11 triển khai nhiệm vụ công tác tháng 12/2015.

- Báo cáo công tác tháng 11/2015.

- Kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ năm 2015

- Tổng kết công tác Đảng năm 2015.

9. Tháng 1/2016

- Tổ chức kiểm tra, giám sát tháng 01/2016. Triển khai chương trình hành động của Chi bộ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã.

- Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 12 triển khai nhiệm vụ công tác tháng 01/2016

- Báo cáo công tác tháng 12/2015.

10. Tháng 2/2016

- Tổ chức kiểm tra, giám sát tháng 2/2016. Triển khai chương trình hành động của Chi bộ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã.

- Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 01 triển khai nhiệm vụ công tác tháng 02/2016

- Báo cáo công tác tháng 01/2016.

11. Tháng 03/2016

- Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 2 triển khai nhiệm vụ công tác tháng 03/2016.

- Báo cáo công tác tháng 02/2016.

12. Tháng 04/2016

- Tổ chức kiểm tra, giám sát tháng 04/2016. Triển khai chương trình hành động của Chi bộ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, Đại hội của chi bộ

- Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 03 triển khai nhiệm vụ công tác tháng 04/2016.

- Báo cáo công tác tháng 03/2016.

13. Tháng 5/2016

- Tổ chức kiểm tra, giám sát tháng 5/2015.

- Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 04 triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5/2016.

- Báo cáo công tác tháng 4/2015.

- Họp chi bộ theo định kỳ

14. Tháng 6/2016

- Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5 triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6/2016.

- Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát tháng 6/2016.

- Báo cáo công tác tháng 5/2016.

15. Tháng 7/2016

- Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 6 triển khai nhiệm vụ công tác tháng 7/2016.

- Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát tháng 7/2016.

- Báo cáo công tác tháng 6/2016.

16. Tháng 8/2016

- Tổ chức kiểm tra, giám sát tháng 8/2016.

- Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7 triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8/2016.

- Báo cáo công tác tháng 7/2016.

17. Tháng 9/2016

- Tổ chức kiểm tra, giám sát tháng 9/2016.

- Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8 triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9/2016.

- Báo cáo công tác tháng 8/2016.

18. Tháng 10/2016

- Chỉ đạo triển khai Hội nghị CBCC, Đại hội Đoàn, Đội

- Tổ chức kiểm tra, giám sát tháng 10/2016.

- Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 9 triển khai nhiệm vụ công tác tháng 10/2016.

- Báo cáo công tác tháng 9/2016.

- Thông qua kế hoạch nhiệm vụ năm học 2016-2017

- Phân công nhiệm vụ đầu năm học 2016-2017;

19. Tháng 11/2016

- Tổ chức kiểm tra, giám sát tháng 11/2016.

- Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10 triển khai nhiệm vụ công tác tháng 11/2016.

- Báo cáo công tác tháng 10/2016.

20. Tháng 12/2016

- Tổ chức kiểm tra, giám sát tháng 11/2016.

- Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 11 triển khai nhiệm vụ công tác tháng 12/2016.

- Báo cáo công tác tháng 11/2016.

- Rà soát tình hình triển khai chương trình hành động của Chi bộ, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã.

- Tổng kết công tác Đảng năm 2016.

- Kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ năm 2016

21. Tháng 01/2017

- Tổ chức kiểm tra, giám sát tháng 12/2016. Triển khai chương trình hành động của Chi bộ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, Đại hội chi bộ.

- Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 12 triển khai nhiệm vụ công tác tháng 01/2017.

- Báo cáo công tác tháng 12/2016.

22. Tháng 02/2017

- Tổ chức kiểm tra, giám sát tháng 02/2017. Triển khai chương trình hành động của Chi bộ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã.

- Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 01 triển khai nhiệm vụ công tác tháng 02/2017.

- Báo cáo công tác tháng 01/2017.

23. Tháng 03/2017

- Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 2 triển khai nhiệm vụ công tác tháng 03/2017

- Báo cáo công tác tháng 02/2017.

24. Tháng 04/2017

- Tổ chức kiểm tra, giám sát tháng 03/2017. Triển khai chương trình hành động của Chi bộ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, Đại hội của chi bộ

- Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 04 triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5/2017.

25. Tháng 5/ 2017

- Báo cáo công tác tháng 4/2017. Triển khai nhiệm vụ tháng 5/2017

- Tổ chức kiểm tra, giám sát tháng 5/2017.  

26. Tháng 6/2017

- Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5 triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6/2017.

- Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát tháng 5/2017.

- Báo cáo công tác tháng 6/2017.

27. Tháng 7/2017

- Công tác chuẩn bị Đại hội và công tác nhân sự Đại hội Chi bộ.

- Thông qua Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo của Ban Chấp hành Chi bộ lần thứ III.

28. Tháng 8/2017

- Định hướng Chương trình công tác năm học 2017 - 2018.

- Kiểm điểm một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ.

- Báo cáo chuyên đề.

- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển 2015 – 2017 và định hướng Kế hoạch phát triển 2017 – 2020.

29. Tháng 9/2017

- Góp ý kiến vào Đề án tổ chức Đại hội Chi bộ Trường lần thứ IV.

- Góp ý kiến vào Đề án xây dựng Ban Chấp hành Chi bộ lần thứ IV.

- Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8/2017. Triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9/2017

- Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát tháng 8/2015

- Chỉ đạo triển khai dự thảo Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017-2018.

30. Tháng 10/2017

- Tổ chức Đại hội Chi bộ Trường lần thứ IV.

- Thông qua Đề án xây dựng Ban Chấp hành Chi bộ lần thứ IV.

- Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10/2017. triển khai nhiệm vụ công tác tháng 11/2017

- Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát tháng 10/2015. Thông qua kế hoạch kiểm tra, giám sát tháng 10/ năm 2017.

- Triển khai dự thảo Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017-2018.

II. Nội dung công tác quan trọng khác

- Ngoài nội dung của 30 phiên họp đã được xác định từ đầu nhiệm kỳ, dự kiến sẽ bàn và cho chủ trương về các vấn đề sau:

- Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ IV nhiệm kỳ 2017-2020.

- Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) tổ chức Đại hội định kỳ.

Trên đây là chương trình làm việc toàn khóa của Ban chi ủy Chi bộ trường Mầm non Dân Tiến I lần thứ III – Nhiệm kỳ 2015-2017. Đề nghị các đồng chí trong cấp ủy, chi bộ nghiên cứu và thực hiện. Trong quá trình thực hiện có gì khó khăn cùng thống nhất để kịp thời bổ sung điều chỉnh cho phù hợp với thực tế của đơn vị và địa phương./.

Nơi nhận:
- Đảng ủy
- Chi ủy;
- Các đ/c đảng viên
- Lưu: VP.

T/M CHI ỦY
BÍ THƯTrần Thị Linh


Tác giả: Trần Thị Linh
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 36
Tháng 07 : 109
Năm 2020 : 3.510